AppleSieuRe.VN
Hotline: 090-123-4567
Vietcombank: 1234567890
Techcombank: 123456789098876
ACB: 123456789098876
CẬP NHẬT NGÀY 28/10/2019
BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN
BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 7 NGÀY ĐỐI VỚI MÁY 99%/ĐÃ ACTIVATE.

iPhone 11

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone 11 White 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Red 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Black 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Purple 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Green 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Yellow 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 White 128GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Red 128GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Black 128GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Purple 128GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Green 128GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Yellow 128GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 White 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Red 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Black 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Purple 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Green 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Yellow 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active


iPhone 11 Pro

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone 11 Pro Silver 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Gold 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Midnight Green 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Space Gray 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Silver 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Gold 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Midnight Green 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Space Gray 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Silver 512GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Gold 512GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Midnight Green 512GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Space Gray 512GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active


iPhone 11 Pro Max

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone 11 Pro Max Silver 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Max Gold 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Max Space Gray 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Max Silver 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Max Gold 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Max Space Gray 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Max Silver 512GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Max Gold 512GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 512GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 11 Pro Max Space Gray 512GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active


iPhone XR

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone XR White 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XR Red 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XR Black 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone XR Blue 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone XR Coral 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XR Yellow 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XR White 128GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XR Red 128GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XR Black 128GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone XR Blue 128GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone XR Coral 128GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XR Yellow 128GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active


iPhone XS

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone XS Silver 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Gold 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Space Gray 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Silver 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Gold 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Space Gray 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Silver 512GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Gold 512GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Space Gray 512GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active


iPhone XS Max

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone XS Max Silver 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Max Gold 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Max Space Gray 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Max Silver 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Max Gold 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Max Space Gray 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Max Silver 512GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Max Gold 512GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone XS Max Space Gray 512GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active


iPhone X

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone X Silver 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone X Gold 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone X Space Gray 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone X Silver 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone X Gold 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone X Space Gray 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active


iPhone 8

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone 8 Silver 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 8 Gold 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 8 Space Gray 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 8 Silver 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 8 Gold 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 8 Space Gray 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active


iPhone 8 Plus

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone 8 Plus Silver 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 8 Plus Gold 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 8 Plus Space Gray 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 8 Plus Silver 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 8 Plus Gold 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 8 Plus Space Gray 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active


iPhone 7

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 Silver 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 7 Gold 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 7 Space Gray 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 7 Silver 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 7 Gold 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 7 Space Gray 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active


iPhone 7 Plus

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 Plus Silver 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 7 Plus Gold 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 7 Plus Space Gray 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 7 Plus Silver 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 7 Plus Gold 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 7 Plus Space Gray 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active


iPhone 6S

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone 6S Silver 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 6S Gold 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 6S Space Gray 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 6S Silver 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 6S Gold 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 6S Space Gray 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active


iPhone 6S Plus

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone 6S Plus Silver 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 6S Plus Gold 64GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 6S Plus Space Gray 64GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active
iPhone 6S Plus Silver 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 6S Plus Gold 256GB x LL/A Nguyên seal - Chưa active
iPhone 6S Plus Space Gray 256GB x ZA/A (2 sim) Nguyên seal - Chưa active

iPad Pro

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPad Pro 11-inch Space Grey/Silver 64GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Pro 11-inch Space Grey/Silver 256GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Pro 12.9-inch Space Grey/Silver 64GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Pro 12.9-inch Space Grey/Silver 256GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Pro 12.9-inch Space Grey/Silver 512GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫


iPad Air

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPad Air (Generation 1) Space Grey/Silver 64GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 1) Space Grey/Silver 256GB (LTE) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 2) Space Grey/Silver 64GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 2) Space Grey/Silver 256GB (LTE) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 3) Space Grey/Silver 64GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 3) Space Grey/Silver 256GB (LTE) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫


iPad

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPad Air (Generation 1) Space Grey/Silver 64GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 1) Space Grey/Silver 256GB (LTE) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 2) Space Grey/Silver 64GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 2) Space Grey/Silver 256GB (LTE) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 3) Space Grey/Silver 64GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 3) Space Grey/Silver 256GB (LTE) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫


iPad Mini

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPad Air (Generation 1) Space Grey/Silver 64GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 1) Space Grey/Silver 256GB (LTE) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 2) Space Grey/Silver 64GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 2) Space Grey/Silver 256GB (LTE) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 3) Space Grey/Silver 64GB xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
iPad Air (Generation 3) Space Grey/Silver 256GB (LTE) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫

Apple Watch Series 5

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
Apple Watch Series 5 (40mm - GPS) Space Grey/Gold/Silver Aluminum (MWV72) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)
Apple Watch Series 5 (40mm - LTE) Space Grey/Gold/Silver Aluminum (MWV72) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
Apple Watch Series 5 (44mm - GPS) Space Grey/Gold/Silver Aluminum (MWV72) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)
Apple Watch Series 5 (44mm - LTE) Space Grey/Gold/Silver Aluminum (MWV72) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫


Apple Watch Series 4

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
Apple Watch Series 4 (40mm - GPS) Space Grey/Gold/Silver Aluminum (MWV72) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)
Apple Watch Series 4 (40mm - LTE) Space Grey/Gold/Silver Aluminum (MWV72) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫
Apple Watch Series 4 (44mm - GPS) Space Grey/Gold/Silver Aluminum (MWV72) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)
Apple Watch Series 4 (44mm - LTE) Space Grey/Gold/Silver Aluminum (MWV72) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Thêm LTE +xxx,xxx,xxx₫

MacBook Air

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
MacBook Air 2018 (i5/128GB/8GB) Space Grey/Gold/Silver (MREE2) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)
MacBook Air 2018 (i5/256GB/8GB) Space Grey/Gold/Silver (MREE2) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)
MacBook Air 2018 (i5/256GB/16GB) Space Grey/Gold/Silver (MREE2) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)
MacBook Air 2019 (i5/128GB/8GB) Space Grey/Gold/Silver (MREE2) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)
MacBook Air 2019 (i5/256GB/8GB) Space Grey/Gold/Silver (MREE2) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)
MacBook Air 2019 (i5/256GB/16GB) Space Grey/Gold/Silver (MREE2) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)


MacBook Pro

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
MacBook Pro 2019 13-inch (i5/256GB/8GB) Space Grey/Gold/Silver Aluminum (MWV72) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)
MacBook Pro 2019 15-inch (i5/256GB/8GB) Space Grey/Gold/Silver Aluminum (MWV72) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)
MacBook Pro 2018 13-inch non-TouchBar (i5/256GB/8GB) Space Grey/Gold/Silver Aluminum (MWV72) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)
MacBook Pro 2019 15-inch TouchBar (i5/256GB/8GB) Space Grey/Gold/Silver Aluminum (MWV72) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active Dây cao su XANH (+xxx,xxx,xxx₫)

AirPods

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
AirPods 1 xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active
AirPods 2 (bản không có sạc không dây) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active
AirPods 2 (bản có sạc không dây) xxx,xxx,xxx₫ LL/A Nguyên seal - Chưa active
AirPods Pro xxx,xxx,xxx₫ ZA/A Nguyên seal - Chưa active
AirPods Pro xxx,xxx,xxx₫ ZP/A Nguyên seal - Chưa active